O nás

Konsorcium CzechGeo/EPOS sdružuje geovědní instituce, které se zabývají systematickým geofyzikálním a geodetickým měřením a geologickým výzkumem na území České republiky i v Evropě. Partnery konsorcia jsou Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (GFÚ AV ČR), Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (ÚSMH AV ČR), Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (ÚGN AV ČR), Ústav fyziky Země Masarykovy Univerzity Brno (ÚFZ MU), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK), Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK). Tato pozorování jsou doplněna geologickými a geofyzikálními databázemi, které tvoří a spravuje Česká geologická služba (ČGS).

Výzkumná infrastruktura CzechGeo/EPOS byla založena v rámci infrastrukturního projektu podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2010. Infrastruktura je národním uzlem evropské výzkumné infrastruktury EPOS – European Plate Observing System.

CzechGeo/EPOS je distribuovaná, vícevrstvá, mnohaoborová výzkumná infrastruktura, která je založena na sběru a poskytování dat z geofyzikálních monitorovacích sítí. Dlouhodobé časové řady (pokud možno bez přerušení) jsou nezbytným předpokladem pro řadu studií, a to jak pro hodnocení aktuálního a historického vývoje, tak i pro vytváření modelových situací v budoucnosti. Naměřená a zpracovaná data a jejich metadata jsou zpřístupňována přehlednou a snadno dostupnou formou odborné komunitě i laické veřejnosti. Součástí systému je propojení aktuálních pozorování s geologickými a geofyzikálními databázemi.

Tematicky je CzechGeo rozděleno na pět odborných sekcí: seismologie, GNSS a gravimetrie, geodynamika, geomagnetismus, geologické a geofyzikální databáze. Globální, regionální i lokální observatoře a sítě většinou poskytují naměřená data v téměř reálném čase do evropských a světových datových center a dalších spolupracujících infrastruktur. Mobilní data jsou pořizována v rámci národních i mezinárodních projektů v zájmových oblastech na doplnění stávajících stanic. Data všech úrovní slouží k výzkumu zemského tělesa a procesů, které v něm probíhají.