Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Obrázek
GFÚ

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR (GFÚ) se zabývá základním výzkumem fyziky pevné Země a jejího okolí. Ústav přispívá k objasnění vývoje, stavby a dynamiky zemské kůry a litosféry studiem seismických, geomagnetických, geoelektrických, geotermálních a tíhových polí a jevů, studiem tektonických procesů a fyzikálních vlastností hornin. Dále se zabývá zkoumáním (paleo)klimatických změn, vztahů Slunce-Země a antropogenních vlivů na geosféru. Ústav rozvíjí svoji činnost ve třech směrech, které reprezentují: (i) observatorní, terénní a laboratorní měření, (ii) zpracování a interpretace naměřených dat a (iii) teoretické modelování. Ačkoliv výzkumná činnost v GFÚ má především charakter základního výzkumu; výsledky jsou využitelné i pro prospekci, prevenci přírodních katastrof a k monitorování a snižování škodlivých dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Observatorní činnost Geofyzikálního ústavu zahrnuje provoz permanentních observatoří zapojených do rozsáhlé mezinárodní spolupráce s globálními i evropskými sítěmi a datovými centry, lokální sítě a stanice ve vybraných oblastech, které jsou významné z hlediska dlouhodobého pozorování pro potřeby základního nebo aplikovaného výzkumu, (např.v seismicky aktivní oblasti západních Čech, na Islandu nebo v Řecku), a mobilní stanice, které slouží buď pro opakovaná měření na vybraných stanovištích, nebo pro dočasná měření ve vybraných lokalitách, obvykle v rámci velkých mezinárodních projektů.

Evropská spolupráce byla výrazně posílena založením evropské výzkumné infrastruktury EPOS (European Plate Observing System) začleněné v roce 2008 do Evropské cestovní mapy. GFÚ je koordinátorem národního konsorcia EPOSu a hostitelskou institucí výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS. GFÚ zastupoval v letech 2010-14 Českou republiku v  „Přípravné fázi“ projektu EPOS a spolu s VÚGTK se v letech 2015-19 podílel na řešení jeho „Implementační fáze“.