Odkazy na související infrastruktury, projekty a datová centra

AGrav

AGrav – Absolute Gravity Database - je databáze měření tíhového zrychlení absolutními gravimetry, kterou spravuje BKG (Spolkový úřad pro kartografii a geodézii – Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) a kopie je udržována BGI (Mezinárodní gravimetrické byro – Bureau Gravimétrique International). Obsahuje metadata o všech provedených měřeních a u většiny z nich i výsledné hodnoty (pokud byly uvolněny ke zveřejnění). Výstupem jsou vedle mapy stanic, na kterých bylo měření provedeno i seznamy zúčastněných absolutních gravimetrů, stanic s metadaty, jednotlivých měřeních (od roku 1978), institucí, které měření provedly a poskytly a po přihlášení je možný přístup k plné sadě dat. V databázi jsou zařazena měření absolutních gravimetrů FG5 v.č. 215 a FG5X v.č. 251 z gravimetrické stanice Pecný a dalších stanic, na kterých byla od roku 2001 prováděna měření.

AlpArray

AlpArray je evropská iniciativa, která zvyšuje porozumění orogeneze a jejího vztahu k dynamice pláště, reorganizaci litosférických desek, vztahu k povrchovým procesům a seismickému nebezpečí v orogenním systému Alpy-Apeniny, Karpaty-Dinaridy. Iniciativa integruje současná pozorování Země s pomocí 3D zobrazení s vysokým rozlišením geofyzikálních měření a fyzikálních vlastností litosféry a svrchního pláště s důrazem na špičková seismologická uspořádání a sítě.

EGDI

Evropská geologická datová infrastruktura (EGDI) si klade za cíl být udržitelnou platformou pro výsledky minulých i budoucích evropských geovědních projektů a poskytovat data a webové služby pro podporu evropského výzkumu a politických rozhodování v problematice zmírňování přírodních rizik, hodnocení surovinových zdrojů atd. Strategií EGDI je vytvářet interoperabilní, harmonizované geovědní informace na základě národních znalostí a databází. EGDI má ambici se stát centrálním uzlem pan-evropských geologických dat, který bude součástí budoucí Evropské geologické služby. EGDI byl vybudován jako základ pro informační platformu v programu GeoERA (ERA-Net pro aplikované geovědní obory), Tematické centrální služby pro pracovní balíček Geologické informace a modelování v rámci EPOS a dalších datových infrastruktur (EMODnet, Copernicus a GEOSS). EGDI je postaven na evropských a mezinárodních standardech (CGI, OGC) a slouží jako živá ukázka implementace principů INSPIRE.

EGER – ICDP

EGER – ICDP je interdisciplinární mezinárodní vrtný program rozvíjející znalosti interakcí mezi zemětřeseními, hlubinnými fluidy, horninami a biosférou v západočeské geodynamické přírodní laboratoři Chebské pánve. Moderní hlubinná laboratoř zkoumá tři vzájemně propojené oblasti primárního výzkumu: zemětřesné roje, pohyb plášťových fluid (voda, oxid uhličitý, helium a další plyny) a složení a procesy hlubinné biosféry. Soubor pěti vrtů o hloubkách několika stovek metrů je osazený seismometry nebo 3D seismickou sítí a čidly pro sledování množství a složení vystupujících plynů, což umožní unikátní víceparametrické sledování vztahu zemětřesných rojů a souvisejících jevů. Laboratoř je zřízena v rámci mezinárodního programu kontinentálních vrtů (ICDP).

EMSC

Evropsko-středomořské seismologické centrum (European-Mediterranean Seismological Centre-EMSC) je mezinárodní nevládní neziskové sdružení, jehož činnost členů je věnována podpoře seismologického výzkumu. EMSC poskytuje rychlé a spolehlivé lokalizace zemětřesení v Evropě i ve světě. U významných zemětřesení rozesílá varovné zprávy a shromažďuje informace o účincích otřesů.

EPN (EUREF)

Permanentní síť EUREF (EPN) je dobrovolné sdružení více než 100 agentur, univerzit a výzkumných institucí ve více než 30 evropských zemí. Společně udržují Evropský terestrický referenční systém (ETRS89) který je jediný celoevropský referenční souřadnicový systém přijatý Evropskou komisí (viz COGI akce rozhodnutí 2003 - F/GIS/69/EN). Síť je provozována pod záštitou IAG (Mezinárodní asociace geodézie), subkomise pro regionální referenční rámec pro Evropu - EUREF. Vedle klíčové úlohy při udržování ETRS89, jsou data EPN používána pro širokou škálu vědeckých aplikací jako je například sledování deformací Země, výšky hladin moří, kosmické počasí a numerické předpovědi počasí. EPN vznikla v roce 1996. Od jejího počátku je její součástí stanice GOPE sítě VESOG. V současnosti je v EPN zařazeno 5 stanic sítě VESOG, 3 stanice sítě GEONAS a 5 stanic spolupracující sítě CZEPOS.

EPOS

European Plate Observing System (EPOS) je integrační projekt výzkumných infrastruktur v oblasti věd o Zemi. Byl schválen na Evropském strategickém fóru pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) v prosinci 2008. Právnická osoba EPOS ERIC (Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury) byla uznána Evropskou komisí v říjnu 2018. Cílem EPOSu je integrovat infrastruktury napříč geovědními obory a s využitím pokročilých informačních technologií vytvořit kvalitativně nové podmínky pro monitorování a studium dynamiky pevné Země.

GeoERA

Program Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe (GeoERA) je řešen 48 národními a regionálními geologickými službami z 33 evropských zemí v letech 2018-2021 v rámci infrastruktury ERA-NET H2020. V rámci GeoERA je podporováno 15 výzkumných projektů (z témat Geo-energy, Groundwater, Raw Minerals a Information Platform). V projektu Information Platform (GIP-P) je rozvíjena infrastruktura EGDI.

GEOFON

GEOFON provozuje společně s mnoha partnerskými institucemi globální širokopásmovou seismickou síť se zaměřením na regiony EuroMed a Indický oceán. V současné době sestává ze 78 vysoce kvalitních stanic. Většina dat je získávána v reálném čase. GEOFON také provozuje komplexní archiv dat GFZ, partnerských sítí, jakož i krátkodobých kampaní. Většina dat je otevřena pro veřejný přístup a jsou přístupná i data v reálném čase, jsou-li k dispozici. GEOFON provozuje globální monitorovací systém zemětřesení využívající data ze sítě GEOFON a dalších, partnerských, sítí. Publikuje nejaktuálnější informace o zemětřesení, první automatická zpracování jsou většinou později revidována ručně.

IGETS

IGETS je Mezinárodní služba pro geodynamiku a zemské slapy Mezinárodní asociace geodézie (IAG). Hlavním cílem IGETS je sledovat časové variace tíhového pole Země pomocí dlouhodobých záznamů z pozemních gravimetrů, náklonoměrů, strainmetrů a dalších geodynamických senzorů. IGETS pokračuje v aktivitách Globálního geodynamického projektu (GGP) v poskytování podpory pro geodetické a geofyzikální výzkumné činnosti s použitím dat supravodivých gravimetrů (SG) v rámci mezinárodní sítě. Kromě toho IGETS pokračuje v činnosti Mezinárodního centra pro zemské slapy (ICET), zejména ve shromažďování, archivaci a distribuci záznamů zemských slapů z dlouhé řady gravimetrů, náklonoměrů, strainmetrů a dalších geodynamických senzorů. Z České republiky jsou do IGETS zasílána měření supravodivého gravimetru na gravimetrické stanici Pecný, který provádí měření od roku 2007.

IGS

Mezinárodní GNSS služba poskytuje na bázi otevřeného přístupu nejkvalitnější GNSS data, produkty a služby pro podporu terestrického referenčního rámce, pozorování a výzkum Země, určování polohy, navigaci a měření času a dalších aplikací, které jsou přínosné pro vědu a společnost. Služba byla založena v roce 1993. Součástí sítě sledovacích stanic IGS jsou i tři stanice sítě VESOG v České republice. Nejstarší stanice GOPE byla do IGS zařazena v roce 1995.

INTERMAGNET

INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network je globální síť permanentních geomagnetických observatoří. Příslušnost k této síti je podmíněna splněním přísných kritérií kvality a také schopností předávat data v reálném čase do Geomagnetických informačních uzlů. INTERMAGNET je klíčovou sítí pro geomagnetická pozorování. Data INTERMAGNETu přispívají k výzkumu Země od hlubokého nitra až po magnetosféru. Pilotní projekt byl navržen v roce 1987 a první Geomagnetický informační uzel byl zřízen v roce 1991. V současnosti je do sítě zapojeno přes 130 observatoří. Národní geomagnetická observatoř Budkov je členem INTERMAGNETu od roku 1994.

IRIS

IRIS je konsorcium více než 120 amerických univerzit se sídlem ve Washingtonu zaměřené na sběr, management a distribuci seismologických dat. IRIS poskytuje přístup k pozorovaným a odvozeným datům pro geovědní komunitu (pohyby půdy, atmosferická, infrazvuková, hydrologická a hydroakustická data).

ORFEUS

ORFEUS (Observatories and Research Facilities for European Seismology) je nezisková organizace, která se zaměřuje na koordinaci a podporu digitální, širokopásmové (BB) seismologie v evropsko-středomořské oblasti.

RINGEN

RINGEN (Research INfrastructure for Geothermal ENergy) je výzkumná infrastruktura, zařazená do Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur v období 2016-2019. Vznikla v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, kde již existoval geotermální testovací vrt hluboký 2,1 km. RINGEN poskytuje služby veřejným i soukromým vysokým školám, výzkumným institucím a firmám. Jeho tým je tvořen desítkami výzkumných a odborných pracovníků ze 7 institucí. RINGEN se zabývá podporou využívání geotermální energie v Česku v kontextu celosvětového vývoje v této oblasti. Cílem je přispět ke snížení investičních a provozních rizik spojených s jímáním zemského tepla a umožnit jeho masivní a bezpečné využívání v různých geologických podmínkách. Výzkumná infrastruktura navazuje na mezinárodní interdisciplinární výzkum v oblasti využívání hlubinné geotermální energie technologií EGS/HDR a vytváří podmínky pro testování nových a ověření stávajících metod realizace těchto systémů v podmínkách metamorfovaných hornin.

SIEG

Spatial Information Expert Group (SIEG) je expertní skupinou, sdružující geoinformatické odborníky z 32 členských zemí EuroGeoSurveys (Evropská asociace geologických služeb - EGS). SIEG je poradní orgán, koordinující výzkumné a organizační práce ve skupině evropských expertů na prostorové informace, vytváří pravidla pro budování Evropské geologické datové infrastruktury (EGDI) a strategie geoinformatiky EuroGeoSurveys.