Odborné sekce infrastruktury CzechGeo

Výzkumná infrastruktura (dále jen „VI“) CzechGeo/EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi v ČR. Tento systém je tvořen permanentními observatořemi, převážně zapojenými do světových sítí, lokálními stanicemi ve vybraných oblastech, které jsou významné z hlediska dlouhodobého pozorování pro potřeby základního nebo aplikovaného výzkumu, a mobilními stanicemi, které slouží pro dočasná měření ve vybraných lokalitách, obvykle v rámci velkých mezinárodních VI a projektů. CzechGeo/EPOS umožňuje uživatelsky přívětivý přístup ke globálním a regionálním databázím nebo úložištím, včetně vzdáleného přístupu v reálném čase.

VI zahrnuje pět tematických sekcí (v závorce je uvedena vedoucí instituce):

Sekce seismologie (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

Sekce GNSS a gravimetrie (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.)

Sekce geodynamiky (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.)

Sekce geomagnetismu (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

Sekce geologických a geofyzikálních databází (Česká geologická služba)

Mapa