Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Obrázek
VUGTK

VÚGTK se zabývá aplikovaným a základním výzkumem v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývojem a testováním nových metodik, postupů a programových prostředků. Ústav byl založen v roce 1954 a zaměstnává přibližně 55 pracovníků ve čtyřech výzkumných útvarech: GIS a katastr nemovitostí, Odvětvové informační středisko a zeměměřická knihovna, Geodézie a geodynamika a Metrologie a inženýrská geodézie. VÚGTK provozuje detašované pracoviště – Geodetickou observatoř Pecný, kterou spravuje útvar Geodézie a geodynamiky. Na tomto pracovišti je prováděn teoretický a experimentální základní výzkum v geodézii a gravimetrii s aplikačními výstupy zejména v metrologii tíhového zrychlení a určování polohy. V rámci projektu CzechGeo/EPOS pracoviště zajišťuje provoz a rozvoj infrastruktury – jedná se observatorní síť permanentních GNSS stanic VESOG a ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Univerzitou v Patrasu provozování sítě PPGNet, která je tvořena stanicemi GNSS v Řecku. Na Geodetické observatoři Pecný jsou vedle provozu GNSS stanic zapojených do IGS prováděna na gravimetrické stanici Pecný kontinuální a epochová pozorování tíhového zrychlení pomocí supravodivého a absolutních gravimetrů, je provozována seismická stanice zapojená do CRSN a soustavou čidel jsou sledovány lokální environmentální podmínky. Vedle observatorní činnosti jsou prováděny analýzy dat a vývoj příslušného software. Jsou provozována analytická centra pro zpracování dat technologií GNSS a DORIS z celosvětových sítí stanic v rámci IGS a Mezinárodní DORIS služby (IDS). Gravimetrická data jsou zpracovávána a předávána do IGETS a do databáze absolutních gravimetrických měření AGrav.