Mise

Moderní věda je založena na experimentálních datech. Ve většině oborů se data získávají v laboratořích při plánovaných a předem připravených experimentech. Laboratoří geovědního výzkumu je celá planeta Země a experimenty připravuje příroda sama. Data, která nebyla dnes pozorována a zaznamenána, již nelze nahradit.

Základem observatorní činnosti jsou permanentní observatoře, které poskytují dlouhodobý obraz zkoumaných jevů. Nejcennější jsou spojité homogenní řady pozorovaní v dlouhých časových obdobích a na pevných stanovištích, neboť vypovídají o dlouhodobých trendech přírodních procesů, případně o antropogenních vlivech. I kratší přerušení časové řady pozorování znehodnocuje. Observatorní data jsou předávána téměř v reálném čase do datových center a jsou využívána celosvětovou geofyzikální komunitou pro vědecký výzkum i aplikace. Na příklad pro lokaci a odhad velikosti zemětřesení se využívají veškerá dostupná data. Naopak lokální sítě jsou budovány ve vybraných oblastech významných z hlediska základního výzkumu nebo aplikací a jsou spojeny s konkrétním výzkumným programem, stejně jako dočasné mobilní sítě ve vybraných lokalitách nebo profilech provozované obvykle v rámci mezinárodních projektů.