Česká geologická služba

Obrázek
ČGS

Česká geologická služba (ČGS) je státní příspěvková organizace, jejímž hlavním posláním je výkon státní geologické služby v České republice a s ním souvisejících činností na základě pověření Ministerstva životního prostředí ve smyslu § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Jejím úkolem je shromažďovat a zpracovávat údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích a poskytovat je odborné i laické veřejnosti a správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Předmětem činnosti je také orientovaný základní výzkum, aplikovaný geologický výzkum a tvorba základních i odvozených a účelových geologických map.

Vizí ČGS je stát se pilířem českého státu v poskytování geovědních informací pro rozhodování ve věcech přírodních zdrojů, rizik a udržitelného rozvoje a na základě vysoké odbornosti posilovat svoje postavení úspěšné výzkumné instituce v oboru věd o Zemi. Výzkumná činnost ČGS zahrnuje zejména výzkum stavby a vývoje zemské kůry včetně modelování a vizualizace 3D stavby zemské kůry, výzkum a využití přírodních zdrojů, výzkum interakce geosféra – biosféra – atmosféra, výzkum geologických rizik, výzkum a vývoj geochemických a mineralogických metod i rozvoj geoinformatiky. V současnosti se do popředí dostává výzkumná činnost ČGS v rámci široké mezinárodní spolupráce.

Výzkumné aktivity týkající se informatiky zahrnují technologický i obsahový rozvoj geologického informačního systému ČGS. Ten je hlavní informační základnou pro podporu geologického výzkumu a pro efektivní poskytování relevantních dat a informací pro rozhodování ve věcech přírodních zdrojů, rizik a udržitelného rozvoje i pro interpretaci geologických a geofyzikálních měření a pro další výzkum v této oblasti. Informatika je nepopiratelnou integrální součástí většiny výzkumných projektů, nejen specificky zaměřených na geoinformatiku, ale i projektů aplikované a regionální geologie v ČR i zahraničí.