Slapové observatoře CZET

Slapové observatoře CZET (Czech Earth Tide Observatories), vybavené vysokofrekvenčními náklonoměry ASNS, jsou zaměřeny na různé cíle.

Hlavní observatoř v Příbrami má velmi příhodnou polohu v opuštěném hlubokém důlním díle, v hloubce 90m. Různé typy náklonoměrů jsou testovány pro vzájemnou korelaci a určení trendů pozorovaných náklonů. Příležitostně jsou data porovnávána se seismologickými a gravimetrickými záznamy.

Observatoř Skalná v seismicky aktivním regionu západních Čech poskytuje údaje o náklonu pro korelaci se zemětřesením a změnami hladin podzemních vod. Observatoř je umístěna ve starém hradním sklepě nedaleko Skalné. Navzdory poměrně silnému tepelně-dynamickému šumu a vlivu srážek jsme mohli detekovat signály související se zemětřeseními.

Třetí observatoř Jezeří se nachází ve vodorovné štole vykopané do skalního masivu na okraji obrovského otevřeného povrchového dolu. Těžba ovlivnila stabilitu horských svahů a pozorování jsou zaměřena na kontrolu uklánění masivu. Pozorování je podporováno průmyslem (uhelná těžařská společnost). Zaznamenali jsme významné signály před a během sesuvné činnosti, když se povrchová vrstva na svahu sesouvá do otevřené těžební jámy. Současně jsou data důležitá i pro zámek postavený přímo nad štolou.

Mapa