Gravimetrická stanice Pecný GSP

Gravimetrická stanice Pecný na Geodetické observatoři Pecný VÚGTK v Odřejově zajišťuje kontinuální sledování změn tíhového zrychlení kombinací měření z relativních a absolutních gravimetrů. Na stanici jsou prováděna měření tíhového zrychlení pomocí následujících přístrojů:

  • Relativní supravodivý gravimetr OSG-050 vyrobený firmou GWR Instruments, Inc. v USA. Od roku 2007 provádí gravimetr OSG-050 kontinuální měření změn tíhového zrychlení s intervalem záznamu 1 sekunda. Data jsou dostupná (po registraci) v databázi IGETS (International Geodynamic and Earth Tide Service – Mezinárodní služba pro geodynamiku a zemské slapy), která je přístupná na FTP serveru. Kontrola kvality nedávných dat z gravimetru OSG-050 je  dostupná na SG Noise web page.
  • Absolutní gravimetr FG5 v.č. 215 vyrobený firmou Micro-g Solution, Inc. v USA je v provozu na Pecném od roku 2001. Data jsou dostupná v databázi AGrav (Absolute Gravity Database – databáze absolutních měření tíhového zrychlení).
  • Absolutní gravimetr FG5X v.č. 251 vyrobený firmou Micro-g LaCoste, Inc. v USA je v provozu na stanici Pecný od roku 2014. Data jsou dostupná v databázi AGrav (Absolute Gravity Database – databáze absolutních měření tíhového zrychlení).
Obrázek
Absolutni gravimetr FG5X v.c. 251
Absolutni gravimetr FG5X v.c. 251

Měření ze srážkoměru, čidel vlhkosti půdy a výšky hladiny podzemní vody jsou kontinuálně zaznamenávána pro modelování lokálních hydrologických efektů na tíhové zrychlení na stanici Pecný. Měření jsou k dispozici na požádání. Data získaná kombinací měření z relativního supravodivého gravimetru a absolutních gravimetrů umožňují studium změn tíhového zrychlení na širokém spektru frekvencí zasahujících mnoho geofyzikálních jevů (vlastní kmity Země, zemské slapy, změny rozložení hmot v atmosféře a hydrosféře, pohyb pólu, pohyb zemské kůry).

Mapa